GMO och markhälsa: Hur påverkar genmodifierade grödor markens näringsinnehåll?

GMO och markhälsa illustration

Genmodifierade organismer (GMO) har under de senaste årtiondena blivit ett alltmer omdiskuterat ämne inom jordbruk och miljöforskning. Dessa tekniker innebär att man på ett medvetet sätt modifierar växters, djurs eller mikroorganismers arvsmassa för att förbättra eller ändra specifika egenskaper. Ett av de huvudsakliga syftena har varit att förbättra grödors motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar, öka … Läs mer